Huiswerk

GROEP 4 KENT EN OEFENT!
WAAR zijn we in de groep mee bezig en WAT kunt u oefenen met uw
kind.
REKENEN
Reken Zeker blok 1
snel heen en terug tellen tot 20
 heen en terug tellen met sprongen van 2 tot en met 20 (voorbereiding op
de tafel van 2)
 de vrienden van 10; wat hoort er bij 1 om 10 te maken en wat bij
2,3,4,5,6,7,8,9,10,0
 automatiseren ( binnen twee, drie tellen antwoord geven) van de sommen
tot en met 10: 3+7=../3+4=../1+7=../9-4=../8-3=../6-0=
 erbij en eraf sommen over het tiental bv. 8+7=10+..=.. en 12-5=10-..=..
 klok kijken: hele en halve uren
 1 dm=10 cm / 2 dm=20 cm en hier sommen mee maken
1 dm+8 cm=..cm of 2 dm-7 cm=..

 Voortgezet technisch lezen: Estafette M4
Lezen…lezen…lezen… Wij hebben het dan over kilometers maken! Lezen is
SUPER belangrijk voor uw kind. Uw kind heeft een start met lezen gemaakt in
groep 3. Groep 4 sluit zoveel mogelijk aan bij het leesniveau van uw kind om in
januari voor de Cito-toetsen het niveau van midden 4 te halen. Het accent ligt bij
het lezen achtereenvolgend op:
 nauwkeurig lezen: lezen wat er staat, de woorden worden langer en
moeilijker
 tempo lezen: voor de toetsen moeten de leerlingen heel veel woorden
meer lezen willen ze op hetzelfde niveau blijven
 vloeiend lezen: teksten met de juiste intonatie om teksten beter te
begrijpen
Laat uw kind thuis veel lezen: hardop en voor zichzelf. Het liefst lezen uit een
boek (verhalen, moppen, kookboekje, informatieboekje over dieren of sport) en
zo af en toe een strip; lezen moet wel leuk blijven! Lees zelf voor en laat uw kind
een stukje voorlezen. Gelukkig is de bibliotheek in Lobith weer open. Kinderen
kunnen gratis boeken lenen dus DOEN!
In de klas beginnen we elke ochtend met stillezen. De kinderen lezen dan uit een
boek die ze mogen pakken uit de leeskast of ze lezen uit een boek dat ze van
thuis hebben meegenomen. Strips worden op dit moment niet gelezen! Deze
mogen ze lezen wanneer ze eerder met iets klaar zijn of iets voor zichzelf mogen
doen.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en oefenteksten met vragen
Uw kind krijgt elke week een werkblad mee waar een tekst op staat. Met behulp
van een stappenplan gaan we samen de tekst bekijken, bespreken en lezen. We
leren de leerlingen strategieën aan. Op deze manier leren ze teksten te
begrijpen. In de eerste periode richten we ons vooral op:
 het voorspellen van de tekst door naar de titel, de kopjes van de alinea’s
en naar de plaatjes te kijken.
 voorkennis gebruiken: wat weet je al van het onderwerp en wat leer je er
nu bij
 visualiseren (zichtbaar maken): bij zinnen of woorden heb je in je hoofd
vaak een beeld ( een foto of video). Soms kunnen leerlingen dit tekenen.
 vragen stellen voor, tijdens en na het lezen van de tekst, waardoor je
teksten beter gaat begrijpen
De leerkracht staat model d.w.z. de juf doet het voor, wij doen het samen, jij
doet het alleen.
De groep oefent ook teksten met vragen zoals die worden aangeboden in de
Cito-toets. Op deze manier leren de kinderen hoe ze moeten handelen om tot
een goed antwoord te kunnen komen.
Schrijven
De leerlingen hebben in groep 3 een start gemaakt met het aan elkaar schrijven
van de letters. In groep vier gaan we hiermee verder door aandacht te besteden
aan het maken van goede lettervormen bv. het dichtmaken van de a of de g,
letten op de lengte van de lussen, het raken van de schrijflijnen of de verbinding
tussen twee letters zoals de b-r. Dit jaar leren ze ook wanneer en hoe
HOOFDLETTERS geschreven moeten worden. De N, M en V kennen ze al!
Computer
Twee keer per week gaan de leerlingen zelfstandig in twee groepen
een half uur achter de computer aan de slag. Ze werken op eigen niveau aan
spelling, woordenschat, rekenen en begrijpend lezen. 
Gedrag
Op school en in de klas houden we ons aan gemaakte regels en afspraken. PBS
zetten we in om het gedrag dat leerlingen laten zien op een positieve manier te
sturen en indien nodig te corrigeren. Dit doen we met het complimenteren en
benoemen van goed gedrag middels de muntjes en een beloning. Het
inzetten van de reactieprocedure gebruiken we om de leerling een kans te geven
zijn gedrag te corrigeren, voordat hier een consequentie op volgt.
Het werkgedrag van leerlingen sturen we met het spelen van taakspel.
VRAGEN
Mocht uw vragen hebben of merken dat uw kind ergens mee zit, laat het ons
vooral weten. Kom langs of neem op een andere manier contact met ons op. De
deur staat altijd open.