Medezeggenschapsraad

 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden.
De MR overlegt met het bevoegd gezag (stichtingsbestuur) over belangrijke schoolzaken, zoals:
–    de besteding van geld en gebouwen
–    het vaststellen van vakanties en vrije dagen
–    het beleid
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:
1. Instemmingsrecht.
Over zaken die voor de ouders van belang zijn, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze
geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig lijkt met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde
geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat om personeelsbelangen.
2. Adviesrecht.
Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen advies over bepaalde onderwerpen. De MR kan ook ongevraagd advies geven.
 
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR van de locatie Willibrordus in Spijk enkele overleggen gevoerd met de MR van de Tragellijn. Vanaf het schooljaar 2018-2019 is er sprake van één medezeggenschapsraad voor de beide locaties. In het schooljaar 2019-2020 is er in verband met de Coronamaatregelen veel minder vergaderd. Wel is er telefonisch contact geweest tussen de voorzitter en de directie over het Corona-beleid op IKC De Tragellijn.
Oudergeleding:
Simone Bruns
Rob Goris
Teamgeleding:
Britt Willemsen(secretaris)
Ilse van de Kamp

 

MR aftredingslijst

Oudergeleding:

Simone Bruns     1 augustus 2022

Rob Goris            1 augustus 2021

 

Personeelsgeleding:

Britt                 1 augustus 2022

Ilse                  1 augustus 2021

 

Het  e-mailadres is: mr.tragellijn@liemersnovum.nl

Vergaderingen 2021-2022

De notulen zullen nadat deze zijn vastgesteld op de eerst volgende vergadering op de website geplaatst worden.