Medezeggenschapsraad

 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden.
De MR overlegt met het bevoegd gezag (stichtingsbestuur) over belangrijke schoolzaken, zoals:
*
de besteding van geld en gebouwen
*
het vaststellen van vakanties en vrije dagen
*
het beleid
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:
1. Instemmingsrecht.
Over zaken die voor de ouders van belang zijn, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze
geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig lijkt met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde
geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat om personeelsbelangen.
2. Adviesrecht.
Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen advies over bepaalde onderwerpen. De MR kan ook ongevraagd advies geven.
Oudergeleding:
Paul Bok (voorzitter)
Wilfried van Dongen (penningmeester)
Linda Heutinck
Teamgeleding:
Britt Willemsen(secretaris)
Sjoukje Hetterschijt – Dukkerhof
Marieke Huls-Berndsen.
[/text_output][/vc_column][/vc_row]

MR aftredingslijst

Oudergeleding:

Paul                 1 mei 2017

Linda               1 juni 2018

Wilfried           1 juni 2019

Personeelsgeleding:

Britt                 1 augustus 2018

Sjoukje            1 september 2019

Marieke          1 oktober 2019

 

Het  e-mailadres is: MR@tragellijn.nl

Vergaderingen 2016-2017

  • 11 april
  • 13 juni

De notulen zullen nadat deze zijn vastgesteld op de eerst volgende vergadering op de website geplaatst worden.

Notulen 2016-2017

MR notulen 4 oktober

MR notulen 6 december

MR notulen 16 januari 2018 site