Medezeggenschapsraad

 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
Hierin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden.
De MR overlegt met het bevoegd gezag (stichtingsbestuur) over belangrijke schoolzaken, zoals:
*
de besteding van geld en gebouwen
*
het vaststellen van vakanties en vrije dagen
*
het beleid
De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:
1. Instemmingsrecht.
Over zaken die voor de ouders van belang zijn, heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze
geleding heeft het recht een voorstel dat strijdig lijkt met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde
geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat om personeelsbelangen.
2. Adviesrecht.
Het bevoegd gezag vraagt in een aantal gevallen advies over bepaalde onderwerpen. De MR kan ook ongevraagd advies geven.
 
In het schooljaar 2017-2018 heeft de MR van de locatie Willibrordus in Spijk enkele overleggen gevoerd met de MR van de Tragellijn. In het schooljaar 2018-2019 is er sprake van één medezeggenschapsraad voor de beide locaties. In de eerste MR vergadering van het schooljaar zal de samenstelling van de raad worden besproken en wordt bekeken of er nieuwe leden geworven moeten worden.
Oudergeleding:
Simone Bruns
Rob Goris
Ilse van de Kamp
Teamgeleding:
Britt Willemsen(secretaris)
Sjoukje Hetterschijt – Dukkerhof
Marieke Huls-Berndsen.

 

MR aftredingslijst

Oudergeleding:

Ilse van de Kamp 1 augustus 2018

 

Personeelsgeleding:

Britt                 1 augustus 2018

Sjoukje            1 september 2019

Marieke          1 oktober 2019

 

Het  e-mailadres is: MR@tragellijn.nl

Vergaderingen 2018-2019

  • 11 april
  • 13 juni

De notulen zullen nadat deze zijn vastgesteld op de eerst volgende vergadering op de website geplaatst worden.

Notulen 2017-2018

MR notulen 4 oktober

MR notulen 6 december

MR notulen 16 januari 2018 site