Verlof

Algemene informatie

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie van school over b.v. verlof en veiligheid. Daarnaast vindt u informatie van allerlei instanties waar onze school mee te maken heeft. Interessante informatie die wij u niet willen onthouden.

De wet en verlof

Inspectie

In wetten en regels is vastgelegd, waaraan scholen zich moeten houden. Zo staat in de wet aan welke eisen een school minimaal moet voldoen om geld van de overheid te krijgen. Ook heeft de overheid kerndoelen vastgesteld die aangeven wat de school leerinhoudelijk moet aanbieden. De onderwijsinspectie controleert of de scholen zich houden aan de wetten en regels die de overheid heeft vastgesteld. De inspecteur bezoekt gemiddeld 1x per drie jaar onze school.

Wat is de leerplicht?

In Nederland vinden wij het belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen. Daarom hebben wij onderwijs verplicht gesteld in een wet, de leerplichtwet. Deze wet zet alle rechten en plichten voor ouders/verzorgers, leerlingen en scholen precies op een rij.

Met de leerplichtwet willen we ervoor zorgen dat alle jongeren in Nederland onderwijs kunnen en zullen volgen zodat zij na hun schoolopleiding over een bepaalde basis beschikken aan kennis en vaardigheden.

Wat staat er in de leerplichtwet?

De leerplichtwet draait in het kort om vijf belangrijke zaken:

 • Begin van de leerplichtige leeftijd.
 • Wanneer er (tijdelijke) vrijstelling verleend kan worden.
 • Taken van de leerplichtambtenaar.
 • Verplichtingen van de schooldirecteur.
 • Verplichtingen van ouders en/of leerlingen.

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig.

Volgens deze regel zijn kleuters op vierjarige leeftijd nog niet leerplichtig, maar bijna alle Nederlandse kinderen beleven op die leeftijd hun eerste schooldag.

Het is namelijk goed voor hun ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan.

Zijn er mogelijkheden voor vrijstelling?

Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge kinderen. In de leerplichtwet staan daarom ook regels voor vrijstelling. U mag uw vijfjarige peuter maximaal vijf uur per week thuishouden. Natuurlijk altijd in overleg met de schooldirecteur. Is dit niet voldoende? Dan mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. Vanaf zesjarige leeftijd moet uw kind het volledige onderwijsprogramma volgen.

Daarnaast geeft de leerplichtwet heel duidelijk aan wanneer een kind de school niet hoeft te bezoeken. Zoals bij ziekte, schoolsluiting of voor verplichtingen die samenhangen met een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Maar ook bij andere belangrijke omstandigheden zijn er duidelijke regels voor buitengewoon verlof.

Wat betekent volledige leerplicht?

Iedere leerling heeft te maken met de volledige leerplicht. Volledige leerplicht is de plicht om op een erkende school ingeschreven te staan. Maar deze inschrijving is niet voldoende. Ook moet het kind deze school elke schooldag bezoeken. De volledige leerplicht begint op vijfjarige leeftijd.

 

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de directie kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar. Dit kan echter alleen bij een schriftelijke verlofaanvraag.

Het formulier voor een verlofaanvraag is verkrijgbaar bij de directie en vindt u ook op de website.

Verlof aanvragen

Vakantie onder schooltijd (max. 10 schooldagen)

In hoge uitzondering is dit mogelijk, d.w.z. als ten minste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Werkzaamheden die een piekdrukte kennen. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. Er moet aangetoond worden dat de gezinsvakantie (eenmaal per jaar twee weken aaneengesloten) in geen enkele schoolvakantie (dus ook niet in de kerst- of meivakantie) gedurende het schooljaar kan plaatsvinden, omdat dit anders tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Deze gezinsvakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever of eigen bedrijf.

Vrij voor het vervullen van taken die voortvloeien uit godsdienstige of religieuze verplichtingen

Een leerling heeft recht op verlof als hij of zij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Op de website www.leerplicht.net vindt u een lijst met de dagen waarop verlof verleend wordt. Voor deze taken wordt doorgaans 1 dag verlof verstrekt. Deze dienen ouders vooraf schriftelijk te melden aan de school.

Vrij vanwege gewichtige omstandigheden (max. 10 schooldagen)

Soms zijn er uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor een leerling extra verlof nodig heeft. Onder “andere gewichtige omstandigheden” vallen alleen omstandigheden die buiten de wil of de invloedsfeer van de ouders en/of de leerling liggen. Daarbij is sprake van een medische of sociale indicatie. Hierbij gaat het nooit om vrij voor vakantie, onder welke benaming dan ook. De directeur van de school bekijkt bij de aanvraag of er inderdaad sprake is van een uitzonderlijke situatie.

Onderstaande situaties vallen NIET onder ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • activiteiten van verenigingen, zoals scouting of voetbalkamp
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen)
 • eerder vertrekken of later arriveren vanwege verkeersdrukte
 • familiebezoek in het buitenland
 • het argument ‘’mijn kind is nog jong’’
 • het argument ‘’vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’’
 • meedoen aan tv-opnamen
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen van het gezin al of nog vrij zijn
 • deelname aan sportieve of culturele evenementen

Onderstaande situaties vallen WEL onder ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal 1 dag (buiten de woonplaats maximaal 2 dagen)
 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal 1 dag
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: periode in overleg met directeur
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag
 • verhuizing: maximaal 1 dag

Bij de aanvraag voor verlof dient zoveel mogelijk bewijs aangeleverd te worden. Denk hierbij aan een kopie van een trouwkaart, rouwkaart of doktersverklaring waaruit ziekte blijkt.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

Een verzoek tot extra verlof of tot vrijstelling schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden tot 10 schooldagen, per schooljaar, kunnen ouders indienen bij de schooldirecteur. Een verzoek van meer dan 10 dagen moet bij de Leerplichtambtenaar worden ingediend. De leerplichtambtenaar neemt het verzoek in behandeling en licht ouders en school in over de gemaakte beslissing.

Ouders moeten een formulier invullen wat op school te verkrijgen is. De directeur beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te hebben voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door bijzondere omstandigheden.

De schooldirecteur zal contact opnemen met de directeur van de school van eventuele broers/zussen om gezamenlijk tot eenzelfde besluit inzake de verlofaanvraag te komen.

Er wordt binnen twee weken schriftelijk gereageerd op de ingediende aanvraag. Wordt de aanvraag afgewezen, dan kan de aanvrager hiertegen bezwaar maken. De procedure hiervoor staat vermeld in het schriftelijke besluit van de directeur of de leerplichtambtenaar. Bezwaar maken tegen een besluit kan schriftelijk en binnen zes weken bij de school zelf of bij de leerplichtambtenaar als het een aanvraag van meer dan 10 dagen betreft.

Vrij voor toptalenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op bijvoorbeeld het gebied van sport of muziek. De leerplichtwet kent hiervoor geen extra verlof mogelijkheden. Er zijn speciale LOOT-scholen die toptalenten in het Voortgezet onderwijs ondersteunen om hun schoolcarrière en topsport te kunnen combineren. Zie voor betreffende scholen op www.stichtingloot.nl .

 

Leerplichtambtenaren gemeente Zevenaar

Vanuit het RBL Midden-Gelre wordt gewerkt met een scholenverdeling. Voor de leerlingen, die woonachtig zijn in het werkgebied van het RBL, betekent dit dat ze één aanspreekpunt hebben.

Voor de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden zijn twee leerplichtambtenaren actief. Zij houden toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door ouders en leerlingen, maar ook door scholen.

Marjolein Kersten is aanspreekpunt voor alle PO en VO scholen in de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden, met uitzondering van Liemers College, locatie Zonegge. De werkdagen van Marjolein zijn op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 026-3774034 of mailen naar marjolein.kersten@rblmidden-gelre.nl.

Sinds november 2016 is Lynn Sluijs aanspreekpunt voor Liemers College, locatie Zonegge. De werkdagen van Lynn zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 026-3773235 of mailen naar lynn.sluijs@rblmidden-gelre.nl.

Taken van de Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Bij een melding van (vermoedelijke) ongeoorloofd verzuim doet de leerplichtambtenaar onderzoek naar het schoolverzuim. Onderdeel van dit onderzoek is een gesprek met jongere en ouders. Het doel is de verzuimsituatie zo spoedig mogelijk te beëindigen, zodat de jongere zo optimaal mogelijk zijn recht op onderwijs kan benutten. Om dit te bereiken onderhoudt de Leerplichtambtenaar, zo vaak als nodig, contact met de ouders/jongere en betrokken organisaties. Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuimen is de Leerplichtambtenaar bevoegd een maatregel, in te zetten, bijvoorbeeld een verwijzing naar HALT of het opmaken van een proces verbaal. Daarnaast voert de Leerplichtambtenaar taken uit in het kader van preventie, signalering, advisering, bemiddeling en is bevoegd tot het afgeven van vrijstellingen van de leerplicht.

Verplichtingen van het onderwijs

Een school is bij wet verplicht om ongeoorloofd verzuim van 16 uur in 4 weken te melden bij de leerplichtambtenaar via het DUO-verzuimloket. In overleg met school zal de leerplichtambtenaar hier dan actie op ondernemen.

Bij een melding van luxe verzuim, vakantie onder schooltijd, zal er in opdracht van de Officier van Justitie altijd een Proces-Verbaal worden opgemaakt. De officier van justitie bepaalt dan de afdoening, de beslissing om een straf op te leggen of het af te doen met een waarschuwing ligt bij het OM.

Contact

U kunt altijd contact opnemen met één van de Leerplichtambtenaren voor overleg of advies. Mochten beiden niet bereikbaar zijn en uw vraag kan niet wachten, kunt u één van onze collega’s bereiken via het algemene telefoonnummer 026-3774963.

U kunt ook onze site bezoeken www.rblmidden-gelre.nl

 

Hoe verlof aanvragen?

Voor alle leerlingen van de Tragellijn geldt dat ouders voor extra verlof een aanvraagformulier invullen.  U kunt via de leerkracht of de directie een formulier “Aanvraag extra verlof” krijgen waarop u de benodigde gegevens kunt invullen en de reden van het verzoek om extra verlof. Het formulier kunt u ook downloaden onderaan deze pagina. U kunt het formulier bij de leerkracht inleveren. De directie zal beslissen over het toekennen van het verlof. U krijgt een kopie terug en het origineel wordt op school bewaard in het archief.

Download hier het formulier ‘Aanvraag extra verlof”.