De didactische kernwaarden van de Tragellijn

Op De Tragellijn wordt gewerkt vanuit een heldere, duidelijke visie op onderwijs.

Onze missie is vergelijkbaar met de missie van vele scholen; het geven van kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd. Echter elke school kan zijn eigen accenten leggen. Ook De Tragellijn heeft zijn eigen herkenbare accenten. Eén van de belangrijkste en meest essentiële uitgangspunten van onze school is dat wij leerlingen een stevige basis willen meegeven voor de rest van hun leven: wijs de wereld in.

Ontwikkeling

 • De kerndoelen van het basisonderwijs zijn ons uitgangspunt.
 • We werken aan een brede algemene ontwikkeling van leerlingen, de basisvaardigheden achten wij van groot belang.
 • We hanteren een doorgaande lijn in de ontwikkeling, uiteraard gerelateerd aan de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.
 • De methodes die wij hanteren zijn gerelateerd aan onze visie en de kerndoelen.
 • Ons onderwijs blijft in ontwikkeling door het verzamelen van gegevens, het maken van analyses en evaluaties en het doorvoeren van aanpassingen.

Zelfstandigheid

 • Wij richten de structuur en het klassenmanagement in de groepen zodanig in dat de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen wordt bevorderd. Hiervoor gebruiken wij als leidraad de bevindingen van Marzano.
 • Zelfstandigheid is niet alleen een doel op zich. De zelfstandigheid van leerlingen is ook gericht op het creëren van tijd voor de leerkracht om verlengde of preventieve instructie te geven aan (groepen) leerlingen.

Directe instructie

Wij staan voor een effectieve besteding van de leertijd.
Wij werken met een duidelijke structuur van de lessen: het directe instructiemodel:
dagelijkse terugblik

 • presentatie/lesgeven
 • begeleide inoefening
 • verwerking
 • periodieke terugblik
 • terugkoppeling
 • Wij passen de gelaagde instructie toe. Dat wil zeggen dat de leerkracht uitleg geeft in 3 lagen: eerst aan de hele groep. Als een deel van de groep (de plusgroep) de opgaven, die gekoppeld is aan de instructie begrijpt, dan laat de leerkracht deze leerlingen ‘los’ en besteedt zijn/haar aandacht aan de groep die nog instructie van de leerkracht behoeft. Als deze basisgroep aan het werk kan, dan heeft de leerkracht de gelegenheid een kleine groep extra te instrueren aan de instructietafel.
 • Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen.
 • Door frequente toetsing van leerlingen kunnen wij ons handelen aanpassen aan wat de leerlingen nodig hebben.
 • Wij werken met convergente differentie en vanuit de onderwijsbehoeftes van leerlingen.

Positief klimaat

 • Ons uitgangspunt voor het creëren van een positief klimaat is de werkwijze van PBS (Positive Behaviour Support). PBS heeft positieve effecten op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.
 • PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.
 • Wij werken met de waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid en leren het gedrag dat bij deze waarden hoort actief aan. Adequaat gedrag wordt door ons systematisch positief bekrachtigd. Consequenties zijn eenduidig.
 • Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.
 • Ouders worden hierbij actief door ons betrokken.