Onze lessen

De vak- en vormingsgebieden

De publicatie “herziene kerndoelen Basisonderwijs” van het ministerie van OCW is een belangrijke leidraad bij het kiezen van methodes. Deze kerndoelen zijn het uitgangspunt. Tevens spelen de referentieniveaus voor reken- en taalonderwijs een belangrijke rol. Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het leerstofaanbod stelt onze leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Daarbij voorziet de school in een breed aanbod, gericht op verwerving van kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen.

Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

 

Piramide en kleuteruniversiteit

Voor groep 1/ 2 gebruiken wij Piramide en kleuteruniversiteit. Deze beide methoden zijn opgebouwd rondom projecten en besteden veel aandacht aan het voorbereidend rekenen en de voorwaarden voor het lezen en aan de mondelinge taal. De thema’s gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Op deze wijze wordt de wereld van het kind uitgebreid. Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van jonge kinderen. De methode kleuteruniversiteit is een moderne aanvullende methode op Piramide waardoor lessen uitdagender worden.

De leerkrachten houden de ouders op de hoogte van de projecten door middel van een brief met allerlei tips, liedjes en versje enz. zodat u ook thuis aandacht kunt besteden aan het project.

 

Rekenen/Wiskunde

Een goede beheersing van het rekenen is van groot maatschappelijk belang. In de kleuterbouw wordt in de vorm van voorbereidend rekenen een goede basis gelegd voor het systematisch rekenen in de groepen 3 t/m 8.

Op De Tragellijn werken wij met de rekenmethode Reken Zeker.  Reken Zeker kiest voor maximale duidelijkheid en hiermee wordt de kans op succes voor alle leerlingen vergroot. Dit geeft de leerlingen meer zelfvertrouwen. De kinderen komen sneller verder, zonder omwegen.   De volgende factoren zorgen daarvoor:

 • De basisstof wordt aan iedere leerling aangeboden.
 • Er wordt maar één nieuw onderwerp per les behandeld.
 • Voor elk rekenprobleem wordt één strategie aangeboden.
 • Er is veel aandacht en ruimte voor automatisering van de (basis-)stof.
 • Laagdrempelig, uitnodigend materiaal.
 • Taal is geen obstakel.
 • Het model van directe instructie waarbij elke les gezamenlijk met álle leerlingen wordt begonnen en afgesloten.

Lessen worden aangeboden op verschillende niveaus: basisstof voor iedereen, tempodifferentiatie, niveaudifferentiatie, extra materiaal voor de zeer goede leerling.

De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 werken direct in leerwerkboeken waarin instructie, uitleg en verwerking staan. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben een leerlingenboek en een speciaal voorgedrukt rekenschrift dat overzichtelijk werken bevordert. Het is even wennen voor de leerlingen maar ze vinden het erg leuk!

Remediërende materialen voor ondersteuning, verdieping en verrijking zijn op school voldoende aanwezig. Er wordt veel gebruik gemaakt van het softwareprogramma Rekentuin voor inoefenen.

 

Taal

Taal is het instrument om met elkaar in contact te komen, elkaar iets duidelijk te maken, te communiceren. Het taalonderwijs is vooral gericht op het luisteren en spreken: de eigen mening onder woorden brengen, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. Dus: het actief bezig zijn met taal. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de bij de methode behorende computersoftware.

In 2017-2018 is gestart met een nieuwe taalmethode: Taal op Maat. Een methode waarbij veel aandacht is voor woordenschat, verdieping en verrijking. Het softwareprogramma Taalzee wordt veel gebruikt voor inoefenen.

 

Spelling

In 2017-2018 is in groep 4 de spellingmethode Spelling op Maat in gebruik genomen. In de groepen 6 tot en met 8 wordt nog gebruik gemaakt van de spellingmethode Taal Actief. De nieuwe spellingmethode zal geleidelijk in alle groepen worden ingevoerd ( in 2019-2020 groep 6, enzovoort).

 

Aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen

Leren lezen is een van de belangrijkste dingen die een kind op school leert. Hoewel leerlingen in groep 2 intensief met letters en leren lezen bezig zijn, wordt in groep 3 methodisch gestart met lezen. Het aanvankelijke lezen legt de grondslag voor alle verdere lees/taalactiviteiten. Vanaf groep 4 komen ook andere leesvormen, zoals begrijpend en studerend lezen, aan bod. Het technisch lezen krijgt tot en met groep 8 de aandacht. Het leesplezier wordt bevorderd door het voorlezen in de klas en het vrij mogen kiezen en lezen van boeken uit de klassenbibliotheek.

 

Methoden en materialen groep 3:

 • Veilig leren lezen, KIM versie

 

Methoden en materialen groep 4 t/m 8:

 • Methode Estafette, nieuwe versie
 • Leesboeken, diverse series

 

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijk vak. Wanneer leerlingen redelijk tot goed kunnen lezen wordt het begrijpen van teksten aangeleerd. De methode die wij hiervoor gebruiken is Nieuwsbegrip XL. Hierbij wordt naar aanleiding van een actualiteit een leestekst aangeboden. Daarnaast gebruiken wij de methode Beter Bijleren. In deze methode worden teksten op dezelfde manier aangeboden als in de CITO-toetsen voor begrijpend Lezen. In groep 8 werken we met de oefenboeken van het CITO.

 

Schrijven

In groep 1/2 wordt begonnen met voorbereidende oefeningen. In groep 3 wordt gestart met het schrijfonderwijs. De kinderen schrijven in het begin met potlood, voor een goede greep en soepelheid. Halverwege het jaar wordt er overgegaan op een pen. Deze krijgen zij van school. In groep 3 en 4 werken we met de methode Pennenstreken. De methode past goed bij de lesmethode Veilig leren lezen in groep 3.  In de groepen 5 tot en met 8 werken we met Handschrift.

 

Methoden en materialen:

 • Methode Handschrift voor groep 5 t/m 8.
 • Pennenstreken voor groep 3 en 4

 

 

Gymnastiek

Methoden en materialen:

 • Methode Basislessen

 

Muziek

De Tragellijn is in aanmerking gekomen voor de subsidie muziekimpuls van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat betekent dat wij 3 jaar lang begeleid worden door vakdocenten muziek, met als doel dat elke leerkracht na 3 jaar voldoende bagage

ten aanzien van muziek heeft meegekregen om goed muziekles te kunnen geven. Dan kunnen we ook een leerlijn muziek opstellen. Vorig schooljaar zijn de leerkrachten gestart met een eerste training. Er volgen er dit schooljaar nog meer. Het thema waarop we een leerlijn muziek op gaan bouwen is: ritmiek.

Vakdocenten van het Musiater begeleiden ons team en geven zelf les: in groep 4 wordt blokfluitles gegeven, in groep 5 en 6 leren zij de leerlingen een instrument te bespelen. Aan het einde van deze lessenserie wordt een concert gegeven voor de ouders. In de groepen 1 tot en met 3 en in groep 7 en 8 worden workshops muziek gegeven.

 

Methoden en materialen:

 • 1-2-3 Zing, een digitale lesmethode
 • Boomwhackers
 • Diverse instrumenten

 

 

 

Expressie/kunst

In de groepen 6, 7 en 8 wordt extra aandacht besteed aan het thema kunst. In een cyclus van 3 jaar komen de volgende onderdelen aan bod: kunstenaar in de klas, museumbezoek dichtbij en een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

In de andere groepen besteden we ook veel aandacht aan expressie en kunst. Daar sluiten deze lessen vaak aan op de thema’s van dat moment.

 

Tekenen / Handvaardigheid

Methoden en materialen:

 • Methode Moet je doen

 

Dans/drama

Methoden en materialen:

 • Methode Moet je doen drama

 

Engels

Methoden en materialen:

 • Methode Real English: Take it easy.

 

Wereldoriëntatie (WO): aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek en 21e eeuw vaardigheden

Dit schooljaar gaan we, net als afgelopen schooljaren, aan de slag met het stellen van onderzoeksvragen door leerlingen. Hiermee wordt de betrokkenheid van leerlingen vergroot. In 2016-2017 en 2017-2018 zijn we hiervoor begeleid door het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit.

Aan de hand van een vooraf vastgesteld onderwerp leren de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, zelf op onderzoek uit te gaan om meer te weten te komen over het onderwerp. Hierbij wordt een beroep gedaan op de 21e eeuw vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden.

Het is de bedoeling dat na 2 jaar de opgedane kennis wordt meegenomen om het vak WO anders vorm te geven. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek kunnen geïntegreerd aan bod komen en gekoppeld worden aan excursies naar bijvoorbeeld de boerderij of Fort Pannerden. Een van de leerkrachten is in 2018-2019 gestart met het ontwikkelen van een eigen geïntegreerde WO methode.

Bij de groepen 1 t/m 5 staat het thema natuur centraal. In een cyclus van 3 jaar wordt een bezoek gebracht aan een boerderij, gaan de leerlingen op pad voor een beverexcursie of een kabouterpad of zijn er andere lessen Natuur en Milieu Educatie. Daarnaast gebruiken we de tv-programma’s van Zeppelin voor de lessen natuur.

De groepen 6, 7 en 8 gaan volgen enkele lessen techniek in het technieklokaal. Daarnaast worden er in de groepen 1 tot en met 5 wetenschap-en technieklessen gegeven door Mad Science.

 

Verkeer

Hiervoor gebruiken wij de methode Verkeerskunsten.

Dit is een methode waarbij er veel aandacht is voor lessen in de praktijk. Op het schoolplein wordt een verkeerscircuit uitgezet waarbij kinderen vaardigheden leren die in het verkeer van pas komen. Hierbij wordt van de kinderen gevraagd om hun fiets mee naar school te nemen. Naast denbpraktijklessen zijn er in de klas theoretische lessen die worden gegeven rond de praktijklessen.

 

Computeronderwijs

Naast de vaste computers in het computerlokaal werken de kinderen ook op chromebooks.  We willen de kinderen naast het aanleren van 21e eeuw vaardigheden, mogelijk 1 of 2 vakken aanbieden via e-learning en mediawijsheid bijbrengen. Veel vakken hebben oefenprogramma’s die bereikbaar zijn via de website van een leverancier. Dit betekent dat leerlingen een eigen account krijgen en hiermee ook thuis kunnen oefenen.

 

Schoolexcursie klein, schoolexcursie groot en schoolfeestdag

Afgelopen schooljaar heeft de schoolexcursie groot plaatsgevonden. In de 3-jarige cyclus is dit jaar de schoolfeestdag aan de beurt. Deze zal plaatsvinden op of rond school.

Binnen het onderwijs op De Tragellijn willen we een telkens terugkerend aanbod creëren, zodat alle kinderen in hun schoolloopbaan kennis hebben kunnen maken met cultuur, kunst, geschiedenis, natuur en techniek. Rondom de excursies zullen de leerkrachten in de lessen aandacht geven aan het onderwerp van de excursie. Ieder jaar zullen de groepen op excursie gaan, waarbij één keer in de drie jaar een excursie met de bus wordt ingepland, dat noemen we de excursie groot. Dan kan er bijvoorbeeld een bezoek worden gebracht aan een museum. De andere jaren zullen de groepen een excursie in de buurt hebben, waar kinderen lopend, met de fiets of met de auto naar toe kunnen.

De schoolexcursie groot vindt ook één keer in de drie jaar plaats. Hiervan zal de bestemming steeds opnieuw worden gekozen. Ook aan de schoolexcursie groot zal tijdens de les aandacht worden besteed. Wanneer de busreis naar bijvoorbeeld een pretpark gaat, kan er bijvoorbeeld in de les aandacht worden besteed aan techniek.